Assoc. Prof. Rumyana Komsalova, PhD


Phone: 032/261-267
E-mail: elit_rs@abv.bg
Address: 24 Tsar Assen Street, fl. 2, 256-b, Plovdiv 4000, Bulgaria
Visiting hours: Friday 13,30-15,30

Field of the scientific qualification

Ethno-political and religious structures during the Middle Ages on the Balkans

Education

Habilitation (2014) Associate professor in Medieval Bulgarian History; PhD in History (2000); MA in History (1973-1978), Sofia University St Kliment Ohridski.

Professional experience

Lead lecturer in the following lecture courses: 1. History of Bulgaria (The Middle Ages) – for students majoring in History (full-time and part-time study); Archeology; Bulgarian language and history (full-time and part-time study); 2. History of the Balkans in the Middle Ages – for majors in History; Archeology; and Balkan studies; 3. The state political model of medieval Bulgaria – for History majors; 4. Medieval Bulgarian elite – for the MA program in Bulgarian history in Balkan and European context; 5. Ethno-political structures on the Balkans in the Middle Ages – for MA programs in Diplomacy and International relations; Archival and documentary studies. Protection of Information; Security in the public and private sectors. Traditions and state institutions; 6. Ethno-religious communities of the Bulgarian ethnicity and nation – for MA programs in Diplomacy and International relations; Archival and documentary studies. Protection of Information; Security in the public and private sectors. Traditions and state institutions; 7. Ethno-religious and political institutions of Bulgarians (7th-17th c.) – for majors in Theology (full-time and part-time study) since the academic 2008/2009, including 2010/2011; 8. History of Bulgaria (15th-17th c.) – for majors in Bulgarian language and history (full-time and part-time study); History and Archeology until the academic 2013/2014. Academic positions: 1994 – 2014 Assistant professor at the Department of History and Archeology; Since 2014 – Associate professor in Medieval Bulgarian history at the Department of History and Archeology Administrative positions: MA Programs Director

Memberships

Member of the Union of Scholars in Bulgaria; member of the National Committee in Balkan Studies

Have a command of languages

Russian, Polish, French

Publications

1. Bizantynski „ekumenzm" prawoslawie i idea balkanskiej federacji. – In:Polskа Bulgariа w Europie Srodkowej i Poludniowo-Wschodniej w wiekach XVІІ-ХХ. Warszawa, Lowicz, 2003, 16-33. (29 м.с.) 2. Ролята на българската аристократка в междубалканските отношения през Средновековието. – В: Черно море между Изтока и Запада: митове, идеология, история. С., 2005, 54-64. (29 м.с.) 3. Прабългарите в арабските извори /ІХ-ХVв./. – В: Проблеми на прабългарската история и култура. № 4-2, С., 2007, 367-381. (27 м.с.) 4. Съдбата на културно-духовния елит на Второто българско царство. – В: Търновска книжовна школа № 8 "Св. Евтимий, Патриарх Търновски и неговата духовна мисия в Европа". В. Търново, 2007, 483-497. (26 м.с.) 5. Християнската идея и прабългарската общност. – В: сб. "Слово и вяра" Международна научна конференция 90 години от рождението на проф. Боню Ст. Ангелов. 18-19. Х. 2004. Стара Загора. Изд. "ПИК", Велико Търново, 2007, 513-534. (29 м.с.) 6. Обединительные процесы в Юго-Восточной Европы в эпохе Средновековья и балканский политический элит. – In: Integracja i tożsamość narodowa w Europie Srodkowo-Wschodniej na przestrzeni dziejów. Instytut Historii PAN, Warszawa, 2007, 19-34. (25 м.с.) 7. Етнорелигиозни общности на съвременната българска нация. – В: Formování moderních národů ve středn a východní Evropĕ v 19. a 20 stletí. Edičně připravili Richard Vašek a Jan Rzchlík. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., Praha = Sofia 2010, 73-92. (25 м.с.) Статии и научни съобщения: 1. Селото като социално-класова база на партизанското движение във Втора ВОЗ (1941 – 1944 г.), –В: Известия на музеите от Южна България. 1982, т. VІІІ, 183-189. (в съавт с. П. Стойчев, Д. Дочев). 2. Относно социално-класовата и политическа характеристика на движещите сили на Септемврийското въстание /1923 г/ в Новозагорско. –В: Научни трудове на ПУ "Паисий Хилендарски", т. 22, кн. 1, 1984, 179-201. 3. Социално-икономическото положение на българското село в края на Първата световна война. –В: Научни трудове на ПУ "Паисий Хилендарски", т. 24, кн. 1, 1986, 63-80. 4. Социално-икономическите проблеми ва селското стопанство в Пловдивски окръг в периода на временната стабилизация на капитализма /1925-1929 г./ -В: Научни трудове на ПУ "Паисий Хилендарски", т. 26, кн. 7, 1988, 165-178. 5. Българските социалдемократи и аграрно-селският въпрос в България /20-те години на ХХ век/. –В: Научни трудове на ПУ "Паисий Хилендарски", т. 27, кн. 7, 1989, 63-78. 6. Аграрната политика на правителството на Ал. Цанков /09.06.1923 – 04.01.1926/. В: Сб. "Научна конференция на секция "История, философия и филология" при СНР в България – клон Пловдив. С., 1990, 27-29. 7. Българският средновековен град в съвременната историография. –В: Научни трудове на ПУ "Паисий Хилендарски", т. 33, кн. 1, 1995 – История, 377-384. 8. Приемственост и особености на славянските селища в българските земи. (Сравнителна и историографска характеристика). –В: Научни трудове на ПУ "Паисий Хилендарски", т. 34, кн. 1, 1996 – Филология, 485-492. (съавт. И. Джамбов). 9. Българския средновековен град като част от европейския средновековен град (Състояние на проучванията). –В: Научни трудове на ПУ "Паисий Хилендарски", т. 34, кн.1,1996–Филология,499-509. 10. Етапи в развитието на българската медиевистика след Втората световна война. В: Научни трудове на ПУ "Паисий Хилендарски", т. 37, кн. 1, 1999 –Филология,761-768. 11. Пловдив и Солун в западноевропейските пътеписи през ХV-ХVІ век. –В: Научни трудове на ПУ "Паисий Хилендарски", т. 38, кн. 1, 2000 – Филология, 649-657. 12. Пловдив и Солун в западноевропейските пътепис от ХVІІ и ХVІІІ век. –В: Пловдив и Солун и тяхното успоредно историческо, културно и обществено развитие /ХVІІІ-ХХ век/ Солун, 2000, 1-18. 13. Le theme grec dans la presse periodique de Plovdiv pandant la periode de la Roumelie de l'Est. –В: Balkan Studies 2001, №1, volum 42,Thessaloniki, 2001,29-49. 14. Влиянието на Византия върху българския средновековен елит през периода на Втората българска държава (Типология и характеристика). –В: сб. Доклади от международната конференция "Византийското културно наследство и Балканите". Пловдив, 2001, 73-85. 15. Проблемите на пловдивските гърци в пловдивския периодичен печат в източнорумелийския период. –В: Историците на прага на ХХІ век. Предизвикателства и алтернативи. В.Търново, Унив. изд. "Св.св. Кирил и Методий", 2002, 93-113. 16. Черноморието в политиката на българския средновековен елит през периода на Втората българска държава. –В: Черно море между Изтока и Запада. ВСУ "Черноризец Храбър", Унив. изд., 2003, 154-166. 17. Београд и Срби очима Енглискиньа /ХVІІІ- ХІХ век/. – В:"Београд у делима европских путописаца", Београд, 2003, 125-142. 18. Градът в средновековна България и Киевска Русия (типология и характеристика). – В: сб. Доклади от Юбилейна конференция с международно участие "!00 години музейно дело в Карловско. 20 години археологически разкопки на средновековната крепост "Аневско кале". Карлово, 6-7 юни 2003 г. Пловдив, 2004, 102-111. 19. Политическая елита средневекового болгарского общества ХІІІ- ХІV веков. – In: ІХ-th International Congress of South-East European Studies. Resumes. Tirana, 2004, 70-71. 20. Idünya Savaşı Sonrası Bulgar-Türk Ilışkılerınde Trakya Sorunu (1919-1925). – In: Osmanlı ve cumhurıyet dömenı Turk Bulgar ilişkileri biloirer. Uluslararası Sempozyum. Eskişehir, 2005, 129-132. 21. Переселение болгар и сербов в Россию во время Петра Великого и его наследников. – В: Зборник радова са мечународног научног скупа у новом Саду, 7 – 9 май 2003. "Сеоба срба у Руско царство половином 18 века". Нови Сад, 2005, 146-163. 22. Българският и арменският въпрос в "Записките" на граф Н. П. Игнатиев. – Ново време, бр. 4, април 2005, 140-147. 23. Переселение болгар в Россию во время Петра Великого и его наследников. –В: Малцинствени и етнорелигиозни проблеми в Югоизточна и Централна Европа между двете световни войни. С., 2005, 11-25. 24. Bulgarians and Greeks during the Eastern Crisis (1875-1878) in Count Ignatiev's Notes. – In: Etudes Balkaniques, Institut d'Etudes Balkaniques, Sofia, 2005, 4, 29-40. 25. Моделът на трипартизма и структурата на средновековното българско общество. В: Научни трудове на ПУ "Паисий Хилендарски", сер. "История", т.1, кн.1, 2006, 199-210. 26. Идеята на Ригас Велестинлис за Балканска федерация и "Гръцкият проект" на Екатерина Велика. – В: Юбилеен сборник. Изследвания в чест на 80-годишнината на проф. Кръстьо Манчев. С., 2006, 148-161. 27. Политическият елит на средновековното българско общество през ХІІІ – ХІVвек. – В: Studia Balcanica № 25, С., 2006, 239-248. 28. Η ιδεα τον Ρήγα Βελεστινλή για τη Βαλκανική Ομοσπονδία και το «Ελληνικό Σχέδιο» της Μεγάλης Αικατερίνησ.\ Идеята на Ригас Велестинлис за Балканска федерация и "Гръцкият проект" на Екатерина Велика\. ΑΝΑΤΥΠΟ ΑΠΟ ΥΠΕΡΕΙΑ ΤΟΜΟΣ 4 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ΄ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ «ΦΕΡΑΙ – ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ – ΡΗΓΑΣ», - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΙΣ ΦΕΡΩΝ – ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ – ΡΗΓΑ», ΑΘΗΝΑ 2006, 525-536, в съавторство с А. Гарабедян 29. Присуствие армян в болгарской элите средневековья. – В: VІ-е Дзагуровские чтения "От Античности к Возрождению". Материалы международной научно-методической конференции. Махачкала, 2007, 62 – 64. 30. Millet Sistemi ve Balkan Halklari. / Милетската система в политиката на Балканите/. – In: The 1st international congress on turkologi research " BALKANS AND TURKS". Abstrakts. Prishina - Kosovo, 2007, 21. 31. Социални структури при древните славяни. – В: Университетски четения и изследвания по българска история. ІV международен семинар. Смолян, 11-13 май 2006 г. Университетско изд. „Св. Климент Охридски", София, 2008, 88-99. 32. Варварски нашествия и конфликтни зони на Балканите през Средновековието. – В: Научна конференция с международно участие "Проблеми и предизвикателства на археологическите и културно-историческите проучвания", организирана от ПУ "П. Хилендарски", 24-25 октомври 2008. Университетско издателство „Паисий Хилендарски", т. ІІ, Пловдив, 2009, 56-71. 33. Les positions des partis politiques bulgares sur la question nationale dans les Balkans ( Du Traité de Berlin jusqu'aux Guerres balkaniques ) – In: ASSOCIATION INTERNATIONALE D‘ETUDES DU SUD-EST EUROPEEN. Revue 35-39/ 2005-2009; EDITURA ENCICLOPEDIĂ / Bucureşti, 2009, 457-468. 34. Западные славяне и культ Кирилла и Мефодия. – В: „Ludzie i idee ponad granicami Część Pierwsza"/ Balcanica Posnaniensia. Acta et studia, XV, Poznań 2009, Wydawnictwo Poznańskie, pp. 43-52. 35. Религиозният фактор във формирането на българската нация през ХVІІІ – ХІХ век. – В: Formování moderních národů ve středn a východní Evropĕ v 19. a 20 stletí. Edičně připravili Richard Vašek a Jan Rzchlík. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., Praha – Sofia 2010, 189-202. 36. Ο θπησκευτικος παραγον στις αντιληψεις του Ρήγα Βελεστινλή για τιν Βαλκανικι ομοσπονδια.\ Религиозният фактор в концепцията на Ригас Велестинлис за Балканска федерация./ ΑΝΑΤΥΠΟ ΑΠΟ ΥΠΕΡΕΙΑ ΤΟΜΟΣ 5 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ΄ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ «ΦΕΡΑΙ – ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ – ΡΗΓΑΣ», - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΙΣ ΦΕΡΩΝ – ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ – ΡΗΓΑ», ΑΘΗΝΑ 2010, 855-864, в съавторство с А. Гарабедян. 37. Роль болгарской аристократки в Болгаро-Сербских отношениях в ХІІІ- ХІV веках. – В: Сб. доклади от Международна научна конференция «Косово и Метохия в цивилизационните течения», 8-11 октомври 2009 г., Косовска Митровица / Међународни тематски зборник „Косово и Метохија у цивилизацијским таковима". Универзитет у Приштини, Филозофски факултет, Кн. 3, Историја Историја уметности, Косовска Митровица, 2010, 89-100. 38. Prawosławie jako czynnik kształtowania etniczno-teritorialnich granic Bułgarii w ramach Imperium Otomańskiego (XVII-XIX w.). In: Centrum i peryferie Europy Środkowo-Wschodniej. Kształtovanie się terytoriów i granic państw odśedniowiecza do współczesności. Pod redakcja El. Znamierowskej-Rakk, Wydawnictwo Neriton, Instytut Historii PAN, Warszawa, 2011, 19-30. 39. Средновековные архетипы и балканские национализмы войн 1912 – 1913 г. – В: „Koegzystencja Narodów i Kultur na Bałkanach"/ Balcanica Posnaniensia. Acta et studia, XIX, Poznań 2012, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, pp. 111-119. 40. Униатската политика на Балканите през ХІІІ век. – В: Сб. от доклади на Юбилейна национална научна конференция с международно участие „Традиции, посоки, предизвикателства", Смолян 19-21 октомври 2012 г., Изд. ПУ „П. Хилендарски", филиал – Смолян, 2012, 411-419. 41. The Traditions of the Greek Orthodox Church: Preventing or Positive Factor with respect to the Approximation of Bulgaria and Greece to European Values. – В: 9-th GREEK-BULGARIAN CONFERENCE "GREECE AND BULGARI BEFORE THE EUROPEAN CHALLENGE", April 2007, Thessaloniki, Balkan Studies, Volume 47, 2008-2012, Thessaloniki, 2013, 49-58. (в съавторство с А. Гарабедян) 42. Славянската писменост и културно-духовният елит на Средновековна България. – В: сб. Държавата, обществото и историята". С., 2014. (под печат ) Books: • Социално-икономическите проблеми на Средновековна България в българската медиевистика след Втората световна война [The Socio-economic Problems of Medieval Bulgaria in Bulgarian Medieval Studies after World War 2]. Plovdiv: Plovdiv University Press, 2000. ISBN 954- 9520-32–3 • Елит и власт в Средновековна България [Elite and Power in Medieval Bulgaria]. Sofia, 2014. ISBN 978-326-217-5 • Етнорелигиозни общности на българската народност и нация [Ethno-religious Communities of the Bulgarian Ethnos and Nation]. A course of lectures. Plovdiv: Plovdiv University Press, 2014. ISBN 978-954-423-957-2 Scholalrly articles: • Религиозният фактор във формирането на българската нация през ХVІІІ – ХІХ век [The religious factor in the formation of the Bulgarian nation 18-19th c.] Formování moderních národů ve středn a východní Evropĕ v 19. a 20 stletí. Edičně připravili Richard Vašek a Jan Rzchlík. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., Praha – Sofia 2010, 189-202. • Униатската политика на Балканите през ХІІІ век [Uniate Policies on the Balkans in the 13th century]. International conference volume "Traditions, directions, challenges", Smolyan, 19-21 October 2012, Smolyan: Plovdiv University Press, branch Smolyan, 2012, 411-419. • Славянската писменост и културно-духовният елит на Средновековна България [Slavic literacy and the cultural-spiritual elite of medieval Bulgaria]. International conference volume "The state, society and history". Sofia, 2014. (forthcoming) Course books: Етнорелигиозни общности на българската народност и нация [Ethno-religious Communities of the Bulgarian Ethnos and Nation]. A course of lectures. Plovdiv: Plovdiv University Press, 2014. ISBN 978-954-423-957-2

Activities

Research projects • Формиране на националната идентичност в Централна и Югоизточна Европа през ХІХ и ХХ в. и изграждането на национални държави [Formation of national identity in Central and South East Europe in the 19th and 20th centuries and the construction of nation states], in partnership between the Bulgarian Academy of Sciences and the Czech Academy of Sciences, 2008-2010; • Народи и държави в Централна и Югоизточна Европа. Аналогии и контрасти в историческите процеси през вековете [Peoples and states in Central and South East Europe. Analogies and contrasts in historical processes across centuries], in partnership between the Bulgarian Academy of Sciences and the Polish Academy of Sciences, 2009-2011. Edited books • Students' conference volume „HISTORIA EST MAGISTRA VITAE". 10 years since the foundation of the Student Historical-archeological Club in the name of Professor Velizar Velkov, Plovdiv: Plovdiv University Press, 2009. • International conference volume "Traditions, directions, challenges", Smolyan, 19-21 October 2012, Smolyan: Plovdiv University Press, branch Smolyan, 2012.

Graduates and PhD

Thesis supervision: Over 30 graduate students at the BA and MA levels

Other Activities

1. Participation in the introduction of new BA and MA degree programs • major in Bulgarian Language and History – full-time and part-time study; • major in History – full-time study; • major in Balkan Studies – full-time study; • MA program Bulgarian History in Balkan and European Context (for specialists and non-specialists) – full-time study; • MA program Diplomacy and International Relations – full-time study; • MA program Archival and Documentary Studies. Protection of Information – full-time study; • MA program Security in the Public and Private Sectors. Traditions and State Institutions – full-time study. 2. Director of MA Programs at the Department of History and Archeology 3. Participation in accreditation procedures • Program accreditation for professional area 1.3. Pedagogy of teaching… (Bulgarian language and history) – 1996; • Program accreditation for the establishment of the Faculty of Philosophy and History and the majors in History and Balkan Studies – 2005; • Program accreditation for professional area 2.2. History and archeology – 2012; • Modification of the capacity for educating students in professional area 2.2. History and archeology, MA level – 2014.