Assist. Stanislav Boyanov, PhD


Phone: 032/261-289
E-mail: stanislav_boyanov@yahoo.com
Address: 24 Tsar Assen Street, fl. 2, 254-b, Plovdiv 4000, Bulgaria
Visiting hours: Monday 10,00-12,00

Field of the scientific qualification

History, archival science, history of institutions.

Education

University, Sofia University "St. Kliment Ohridski ", History, 2004. PhD: 2015 "Institutions and archives in Eastern Rumelia (1878-1885)", "St. Kliment Ohridski Master degree: Sofia University "St. Kliment Ohridski, History,"The Roman Republic in I c. BC, the struggles between the Populares and optimates"

Professional experience

From 10.2011 until now - assistant professor in the Department of History and Archaeology.

Memberships

Have a command of languages

English

Publications

Monographs: Institutions and archives in Eastern Rumelia (1878-1885), Sofia, publishing house Ivrai, 2016 Articles: 1. Библиография на трудовете на чл. кор. Веселин Бешевлиев в Jubilaeus IV. Сборник в памет на чл. кор. Веселин Бешевлиев, София, Вулкан-4, 2000 (в съавторство с Димитър Митов) 2. Книга с наставления за селските кметове в Източна Румелия, Архивен преглед, к-н 3-4, 2007. 3. Контролни функции върху администрацията на Източна Румелия, сборник с материали от научната конференция "Власт и Общество", Пловдив, 2009. 4. Законодателна инициатива в Източна Румелия, Архивен преглед, кн. 1-2, 2010 г. 5. Законови рамки на религиозният живот в Източна Румелия, сборник с научни трудове от конференция с международно участие „Църква, власт и общество", Пловдив, 2010. (под печат) 6. Ролята на протойерей Ной Ангелов в покръстването на българите-мюсюлмани в Родопите и Източна Тракия през 1912-1913 г., в сб. Приноси към християнското културно-историческо наследство. Пловдив, 2011. 7. Епохата на Танзимата и промените в османската администрация, сп. Българска историческа наука, бр. 1, 2013 8. Ролята на свещениците мисионери при покръстването на българите-мюсюлмани в Родопите през 1912-1913 г., в сб. Приноси към християнското културно-историческо наследство. Т. 2, Пловдив, 2013 9. Свещениците мисионери при покръстването на българите-мюсюлмани през 1912-1913 г в района на Чепинското корито. сборник с научни трудове от Втора национална научна конференция „Балканската война и Западните Родопи, споделени размисли 100 г. по-късно" 5-6 октомври 2012 г. Велинград. 10. Ролята на Съединението в съдбата на архива на Източна Румелия, в сб. Съединението на България от 1885 г. 130 години по-късно, Пловдив 2015. 11. Предизвикателства и решения при създаването на виртуален архив на Източна Румелия, в сб. Университетското професионално архивно образование и архивно информационния сектор – реалности и предизвикателства, С., 2015. 12. Писмовниците като израз на българското национално самосъзнание през епохата на Възраждането, сп. Българска историческа наука, бр. 3, 2016. (под печат) 13. Възстановка на източнорумелийско учрежденско деловодство и архив, сп. Българска историческа наука, бр. 3, 2016. (под печат) Documentary collections: Baptist share from 1912 - 1913, Sofia, publishing house Ivrai, 2013. Documentary collection in collaboration with Simeon Katzarov.

Activities

Scientific projects: 1. Christian heritage as a major factor in the formation and preservation of national identity - to Fund research at the Ministry of Education, headed by Assoc. Prof. Ivan Djambov, number DTK09 / 2 2. The multimedia archive and its application in the humanities - to fund research PU "University of Plovdiv", led by Assoc. Prof. Maria Shniter. ISFI number - 3. 3. Archives and Institutions in Eastern Rumelia - Research Fund of Plovdiv University. Young scientists session, number - 13. 4. Multi-functional digital university archive: modeling, creation and sharing, Fund Research of PU, led by Assoc. Prof. Maria Shniter Participation in scientific forums 1. University professional archival education and archival information sector - realities and challenges, Sofia, 2015. 2. Scientific Forum "Plovdiv contributions" Unification of Bulgaria 1885 130 years later, Plovdiv 2015. 3. Second National Conference "Balkan War and Western Rhodopes, shared thoughts 100 years later", 5-6 October 2012 Velingrad. 4. Scientific conference with international participation "Church, authorities and society", Plovdiv, 2010. 5. Scientific conference with international participation "Power and Society", Plovdiv, 2009

Graduates and PhD

Other Activities

1. Organizer of the permanent exhibition dedicated to the 50th anniversary of Plovdiv University " Paisii Hilendarski". 2011 2. Participant as an arbitrator in the national student initiative "National Revival and I", 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. 3. Scientific leader of student club for the study of history and archeology "Prof. Velizar Velkov" from 2011 to now.