Assoc. Prof. Simeon Kacarov, PhD


Phone: 032 /261-268, 032/261-289
E-mail: simo_st@uni-plovdiv.bg, simo_st@abv.bg
Address: 24 Tsar Assen Street, fl. 2, 254-a, Plovdiv 4000, Bulgaria
Visiting hours: Tuesday 10,00-12,00

Field of the scientific qualification

New and Modern common history, professional field "History and archeology"

Education

Education: Habilitation: 2013, University of Plovdiv "Paisii Hilendarski", „The New time" PhD thesis: 2005, Institute of History, Bulgarian academy of Sciences, „Дуалистичният модел и държавнополитическото развитие на Австро-Унгария в периода 1867-1899 г." ("The dualistic model and state political development of Austria-Hungary in the period 1867-1899") Master degree: 2001, University of Plovdiv "Paisii Hilendarski", Bulgarian language and history, „Дуализмът – идеята за обновление на старата хабсбугска монархия: Австро-Унгария (1867-1900 г." ("Dualism - the idea of renovation of the old Habsburg monarchy, Austria-Hungary (1867-1900)")

Professional experience

Professional Experience: Academic positions: 2006 – 2013 – „chief assistant" in „New common history ", Department History and Archaeology 2013 till present – „assistant professor" in „New and Modern common history ", Department History and Archaeology Administrative positions: 2012 г. till present – Scientific Secretary of the Department History and Archaeology 2008 – 2012 – Scientific Secretary of the Department Common History and Archaeology

Memberships

Have a command of languages

German, Russian

Publications

Monographies: „Австро-унгарският дуалистичен модел", изд. Иврай – София, 2013, ISBN 978-954-9388-46-6. „Новото време (ХV-ХХ век)", изд. Иврай – София, 2013, ISBN 978-954-9388-47-3. „Покръстителната акция през 1912-1913 г." (co-author), изд. Иврай – София, 2013, ISBN 978-954-9388-43-5. Papers: „Европейската общност: пътят към обединението" с. 135-147 – In: „От римските договори към бъдещето на Европейския съюз: конституция, гражданско участие, идентичности", София, 2007; „Австрийската и унгарската конституционна рамка след 1867 г." с. 226-245 – In: „Проблеми и предизвикателства на археологическите и културно-историческите проучвания", т. ІІ, Пловдив, 2009; „Държавата под въпрос – конституционните експерименти в Австрийската империя (1860-1866 г.)" с. 118-132 – In: „Историкът със съдба на творец и преподавател", В.Търново, 2009; „Дунавската алтернатива в държавническия модел на Австрийската империя (Унгария и дуализмът от 1867 г.)" с. 129-154 – In: „Реката и времето",Силистра, 2010; „Империи и императорска власт в Европа през втората половина на ХІХ век" с. 355-377 – В: „Традиции и приемственост", Велико Търново, 2011 „Пловдивската митрополия и „Покръстителната акция" от 1912-1913 г." с. 118-143 – In: „Приноси към християнското културно-историческо наследство", т. І, Пловдив, 2011; „Съдбата на Покръстителната акция от 1912-1913 г." с. 253-269 – In: „Приноси към християнското културно-историческо наследство", т. ІІ, Пловдив, 2013. Textbooks issued: „Христоматия по история на Новото време. том І. ХVІІ-ХVІІІ век.", изд. Иврай – София, 2013, ISBN 978-954-9388-45-9

Activities

Scientific projects ИС-ФИФ-3 „Мултимедиен архив. Теоретичен модел и приложения в социалните и хуманитарните науки" (Multimedia archive. Theoretical model and applications in social sciences and humanities) (2008-2010); ДТК02/9 „Християнското културно-исторически наследство като основен фактор за формирането и запазването на националната идентичност" (Christian cultural and historical heritage as a major factor in the formation and preservation of national identity)(2009-2013 г.); НИ13-ФИФ-009/20.03.2013 г. „Многофункционален дигитален университетски архив: моделиране, създаване и споделяне" (Multifunctional digital university archive: modeling, creation and sharing)(2013-); Participation in scientific forums Национална конференция с международно участие „Проблеми и предизвикателства на археологическите и културно-историческите проучвания", Пловдив,(National conference with international participation "Problems and challenges of archaeological, cultural and historical studies", Plovdiv) 2008; Национална конференция с международно участие „Държавата, обществото и историята", Пловдив, (National conference with international participation "The state, society and history", Plovdiv) 2009; Национална конференция „Християнство, църква и култура през вековете", Пловдив, (National conference "Christianity, church and culture through the ages", Plovdiv) 2010

Graduates and PhD

Graduates: Антон Николов / "History"/, „The evolution of the Prussian state political model" (2008); Елица Велева / "Bulgarian language and history "/ „Foreign relations between the USA and USSR in the 50s - 80s (between the struggle for supremacy and simmering diplomatic understanding)" (2009); Мануела Марашлиева / "Balcanic studies"/ „German and allied occupation system in Eastern Europe during World War II " (2009); Фани Въргова / "Balcanic studies "/ „Internal political ideology of Mahatma Gandhi and its application in the management of Jawaharlal Nehru and Indira Gandhi " (2009); Димитър Добрев / " History "/ „German military strategy during the world wars (1914-1918, 1939-1945)" (2011); Десислава Кайрямова / "History "/ „The clash between England and Spain in the second half of the sixteenth century " (2012); Катерина Иванова / " History and civilizations of the Old and New World "/" Vienna-mirror image of the Habsburgs " (2013); Красимир Табаков / "Balcanic studies "/ „The Thatcherism (1979-1990)" (2013);

Other Activities