Assoc. Prof. Stoyan Popov, PhD


Phone: 032/261-268
E-mail: mythos_sp2002@yahoo.com
Address: 24 Tsar Assen Street, fl. 2, 256-a, Plovdiv 4000, Bulgaria
Visiting hours: Wednesday 10,00-12,00

Field of the scientific qualification

Education

Major Fields of Scientific Research: Mediaeval archaeology, archaeology of weapons and war, medieval castle

Education: Habilitation: 2014, University of Plovdiv "Paisii Hilendarski", Боздуганите от днешните български земи (Х – ХVІІ век). PhD thesis: 2006, New Bulgarian University; Укрепената градска владетелска резиденция в днешните български земи през ХІІ – ХІV век (по археологически данни)

Professional experience

Professional Experience: Academic positions: 2007-2014 – „chief assistant " in "Archaeology", Department History and Archaeology 2014 till present – „assistant professor" in „Archaeology (Mediaeval Archaeology 11th – 15th c. AD)", Department History and Archaeology

Memberships

Membership: Българско хералдическо и вексилоложко общество (Bulgarian heraldic and vexillologic society) Oakeshott Institute, САЩ

Have a command of languages

Russian, English

Publications

Monographies: Камбанариите в средновековните български земи. София, 2010. (coauthor Н. Тулешков) Замъкът в Европа и България през Средните векове. София, 2011. Археологически проучвания край село Искра, Първомайско. Асеновград, 2012. (coauthor И. Джамбов, Г. Митрев, Рум. Иванов, Рос. Иванов). Боздуганите от днешните български земи (Х – ХVІІ век). София, 2014. Боздуганите от днешните български земи (Х – ХVІІ век) Сбирка „Ватеви". София, 2015. Maces from the present Bulgarian lands (10th – 17th c. AD) Vatevi collection. Sofia, 2015. Papers: 1. Донжонът в днешните български земи ХІІІ – ХІV в. – In: Годишник на Департамент Археология към Нов Български Университет, VІ, 2005, 119-133. 2. За кулата-донжон в Тутраканската крепост. – Паметници, реставрация, музеи, 2-3, 2005, 45-46. 3. Метална пластина с изображение на герб. – Паметници, реставрация, музеи, 5-6, 2005, 42-45. 4. Донжонът в България през ХІІ–ХІV век. – Паметници, реставрация, музеи. 1-2, 2006, 15-18. 5. Боздуган от нос Чиракман, Каварна. – Паметници, реставрация, музеи. 3, 2006, 25-26. 6. Отново за меча с латински надпис от Перник. – Паметници, реставрация, музеи, 3-4, 2007, 39-41. 7. Замъкът на средновековния град Шумен. – In: Проблеми и предизвикателства на археологическите и културно-историческите проучвания. Т. І. Археология и култура. Пловдив, 2009, 322-336. 8. Кратък поглед върху проучванията на църковните храмове в средновековните български градски замъци. – In: Laurea. In honorem Margaritae Vaklinova, кн. 2. С., 2009, 299-304. (coauthor Здравка Коркутова). 9. Църкви и манастири в Софийския регион. Извори и проучвания. – In: Eurika. In honorem Ludmilae Donchevae-Petkovae. С., 2009, 519-528. (coauthor Здравка Коркутова). 10. Едно дългоочаквано научно изследване. – Паметници, реставрация, музеи, 1-2, 2009, 27-30. 11. Доц. д-р Иван Джамбов на 60 години. – Паметници, реставрация, музеи, 3-6, 2010, 86-90. 12. В памет на ст. н. с. Христо Джамбов. – Археология, 1, 2012, 156-158. 13. Английски архитектурни термини на замъка. Кратък речник. – Паметници, реставрация, музеи, 3-4, 2009, 51-74. 14. Теренни обхождания в землищата на селата Искра, Брягово, Драгойново и Буково, община Първомай, Пловдивска област. – АОР през 2007. София, 2008, 774-775. (coauthors И. Джамбов, Г. Митрев). 15. Спасителни археологически разкопки на обект: руини на късноантична и средновековна крепост в землището на с. Драгойново, община Първомай, Пловдивска област. – АОР през 2008, 638-641. (coauthors И. Джамбов, И. Топалилов). 16. Сондажни археологически проучвания на обект „Църквище" в землището на с. Искра, община Първомай, област Пловдив. – АОР през 2008, 736-738. (coauthor И. Джамбов). 17. Сондажни археологически проучвания на късноантична и средновековна крепост в местността „Хисаря" при с. Драгойново, община Първомай, област Пловдив. – АОР през 2009, 557-559. В съавторство с доц. д-р Иван Джамбов. 18. Сондажни археологически проучвания на обект „Църквище" в землището на с. Искра, община Първомай, област Пловдив. – АОР през 2009, 602-603. (coauthor И. Джамбов) 19. Сондажни археологически проучвания на обект късноантична и средновековна крепост в местността „Хисаря" при с. Драгойново, община Първомай, област Пловдив. – АОР през 2010, 490-493. (coauthor И. Джамбов) 20. Археологически разкопки на обект късноантична крепост и средновековен манастир в м. Хисаря, землище на с. Драгойново, община Първомай. – АОР през 2011, 446-448. (coauthor И. Джамбов) 21. Археологически разкопки на обект късноантична крепост и средновековен манастир в м. Хисаря, землище на с. Драгойново, община Първомай. – АОР през 2012, 466-468. (coauthor И. Джамбов) 22. Меч с ножница от фонда на Националния Археологически институт с музей при БАН. – In: Василка Герасимова-Томова. In memoriam. С., 2013, 505-520. 23. Меч Памятной битвы народов – Варна, 10 ноября 1444 г. – In: Русское наследие в странах Восточной и Центральной Европы. Брянск, 2010, 474-478. 24. Новооткрити рисунки-графити край с. Искра, Първомайско. – In: България, българите и Европа – мит, история, съвремие, т. ІV. ВТ, 393-402. (coauthor И. Джамбов) 25. Шпори от стенописите на църквите Св. Георги в Кремиковския и Св. Богородица в Драгалевския манастири. – In: Приноси към християнското културно-историческо наследство, т. І. Асеновград. 2011 г. 41-49. 26. Еще один „немой свидетель" битвы при Варне? – In: In honorem professoris Димитър Овчаров. (ИНАИ, ХL) София, 2012, 315-326. (coauthor Е. Шинаков). 27. Late Medieval War Hammers. – Archaeologia Bulgarica, 2, 2012, 97-116. 28. Позлатена бронзова висулка с герб – Българска историческа библиотека, 1, 2013, 2-9. 29. Мечове от стенописни изображения в църкви от софийския регион (ХV – ХVІ в.) – In: Приноси към християнското културно-историческо наследство, т. ІІ. Асеновград, 2013, 157-184. 30. Мезешката крепост. – In: Голяма енциклопедия България, т. 7. С., 2012. 31. Сабя от колекцията на Националния Археологически музей в София. – Плиска-Преслав, vol. 11. С., 2015, 431-433. 32. Бойни чукове от фонда на Националния Археологически институт с музей в София. – В: Държавата, обществото, историята. С., 2014, 193-200. 33. Мечове от Националния Археологически музей в София. – В: Actaе Musei Varnaensis (in print). 34. Новооткрити средновековни църкви в землището на с. Драгойново, община Първомай. – В: Християнство, църква и култура през вековете. В съавторство с доц. д-р Иван Джамбов (in print). 35. Меч от Лондонското евангелие на цар Иоан Александър. – В: Приноси към българската археология, т. VІІ. С., 2013, 153-158. 36. Кистени от България – В: Сборник в чест на проф. дин Виолета Нешева (in print). 37. От камъка до барута. Сбирка „Ватеви". Праисторическо, антично и средновековно въоръжение и снаряжение. Том 3: Средновековие (in print). 38. Изображения на боздугани в паметници на изобразителното изкуство от българското средновековие. – Българска историческа библиотека (in print). 39. Нови щрихи към замъка на деспот Алексий Слав в Цепина. – Паметници, реставрация, музеи (in print). 40. Археологически разкопки на обект „Късноантична крепост и средновековен манастир в м. Хисаря", землище на с. Драгойново, община Първомай. – АОР през 2013. С., 2014, 541-543. (coauthors И. Джамбов, Б. Драганов). 41. Късноантична крепост и средновековен манастир в м. Хисаря, землище на с. Драгойново, община Първомай. – АОР за 2014. С., 2015, 727-730. (coauthors И. Джамбов, Б. Драганов). 42. Early Mediaeval sword and pommels from North-eastern Bulgaria. – Русский сборник, 8 (in print). 43. A kisten (war-flail) with IYI-sign from Bulgaria. – In: XXVIII Чтениях памяти члена-корреспондента АН СССР В.Т. Пашуто «Восточная Европа в древности и средневековье» (coauthor J. Aladjov) (in print). 44. The great battles of the Bulgarian Middle Ages through the prism of the fear factor. Part I Early mediaeval battles (7th – 11th c.) – In: Militaria Mediaevalia, (coauthor D. Dimitrov) (in print). 45. Maces from the National Institute of Archaeology with Museum in Sofia, Bulgaria. .) – In: Militaria Mediaevalia (in print). 46. Archaeological complex with Spangenhelm from South-West Russia. – Acta Militaria Medievalia, vol. XII (coauthors E. Shinakov, A. Fedosov) (in print).

Activities

Scientific projects ИС-ФИФ-3 „Мултимедиен архив. Теоретичен модел и приложения в социалните и хуманитарните науки" (Multimedia archive. Theoretical model and applications in social sciences and humanities) (2008-2010); ДТК02/9 „Християнското културно-исторически наследство като основен фактор за формирането и запазването на националната идентичност" (Christian cultural and historical heritage as a major factor in the formation and preservation of national identity)(2009-2013); ДТК02/92 „Историко-археологически проучвания в Родопите и долината на река Струма" (Historical and archaeological researches in the Rhodope Mountains and the valley of the Struma River) (2010-2011) Participation in scientific forums Национална конференция с международно участие „Проблеми и предизвикателства на археологическите и културно-историческите проучвания", Пловдив,(National conference with international participation "Problems and challenges of archaeological, cultural and historical studies", Plovdiv) 2008; December readings in memory of Sonya Georgieva, Sofia, 2008; Национална конференция с международно участие „Държавата, обществото и историята", Пловдив, (National conference with international participation "The state, society and history", Plovdiv) 2009; Национална конференция „Християнство, църква и култура през вековете", Пловдив, (National conference "Christianity, church and culture through the ages", Plovdiv) 2010 Русское наследие в странах Восточной и Центральной Европы, Брянск, 2010. December readings in memory of Professor Rasho Rashev, Sofia, 2010. International conference Interethnic Relations in Transylvania. Militaria Mediaevalia in Central and South Eastern Europe, Sibiu, 2015.

Graduates and PhD

7 successfully graduated diplomants

Other Activities