Assoc. Prof. Todor Radev, PhD


Phone: 032/261-267
E-mail: toshrad@abv.bg
Address: 24 Tsar Assen Street, fl. 2, 256-b, Plovdiv 4000, Bulgaria
Visiting hours: Wednesday 14,30-16,30

Field of the scientific qualification

Bulgarian History (The Revival period); Bulgarian History (1878-1944)

Education

Habilitation (2015): Associate professor, Plovdiv University Paisii Hilendarski, Bulgarian History (New Bulgarian history); PhD (2010): Sofia University St Kliment Ohridski, "The Exarchate and the Bulgarian national liberation movement in Macedonia and Edirne Thrace 1893-1903"; MA (1987): Sofia University St Kliment Ohridski, Old and Medieval history.

Professional experience

1993-1995 – Bulgarian history (survey course); 1995-2015 – Bulgarian history (The Revival); 1995-2015 – Bulgarian history (1878-1944); 2005-2011 – Bulgarian conservatism (18th – 19th c.); 2005-2011 – The Bulgarian nation during the Revival period; 2010-2015 – Bulgarian irredentism (1878-1918) – MA course. Lecture courses: Author of eight (8) syllabi and lecture courses: History of Bulgarian culture (with the Faculty of Philology) – elective specialization 2008-2011; The Bulgarian national question (1878-1944) – elective specialization 2010-2012; Lead lecturer in two courses¬¬¬¬ ¬¬ • delivered two lectures at the University of Food Technologies – Plovdiv, on topics such as "The activities of the first Slavic teachers as Bulgarian cultural archetype" and "The historical dimensions of Slavic literacy" • participated in the setting up of two new BA degree programs: History of the Bulgarian revival; Bulgarian Irredentism

Memberships

Have a command of languages

Russian

Publications

Books: Екзархията и българският революционен национализъм в Македония и Одринска Тракия 1893-1903 [The Exarchate and the Bulgarian Revolutionary Nationalism in Macedonia and Edirne Thrace 1893-1903]. Plovdiv: Plovdiv University Press, 2010 (321 pp.). Въстанията в тактиката на българския иредентизъм 1894-1904 [The Uprisings in the Tactics of Bulgarian Irredentism 1894-1904]. Sofia: Paradigma, 2015 (356 pp.). Политически аспекти на Българското възраждане. [The Political Aspects of the Bulgarian Revival], Plovdiv: Plovdiv University Press, 2015 (127 pp.) Longer studies: Дипломатическата мисия на Григор Начович в Цариград (15 май – 4 юни 1903 г.). [The diplomatic mission of Grigor Nachovich in Tsarigrad (15 May – 4 June 1903)], История [History], № 4, 2014. 351-368. Проблемите на българския революционен национализъм през 1901 г. [The problems of Bulgarian revolutionary nationalism in 1901], История [History], № 4, 2015. 343-361. Scholalrly articles: Мелнишкото въстание като тактически ход на българския иредентизъм [The Melnik uprising as a tactical move of Bulgarian irredentism]. International Science Conference "The state, society and history", Sofia , 2014, 327-340. University course books: Политически аспекти на Българското възраждане. [The Political Aspects of the Bulgarian Revival], Plovdiv: Plovdiv University Press, 2015 (127 pp.)Студии Радев, Т. Дипломатическата мисия на Григор Начович в Цариград (15 май – 4 юни 1903 г.). – История, 2014, № 4, с. 351-368. Радев, Т. Проблемите на българския революционен национализъм през 1901 г. – История, 2015, № 4, с. 343-361. Статии и научни съобщения Радев, Т. Българската екзархия и Солунската афера (1901 г.). – В: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски". Научни трудове. Т. 34. Кн. 1. Пловдив, 1996, с.479-483. Радев, Т. Българският консерватизъм през Възраждането. – В: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски". Научни трудове. Т. 37. Кн. 1. Пловдив, 1999, с. 775-781. Радев, Т. Към историософията на Българското възраждане. – В: Сборник на докладите от юбилейната научна сесия „50 години Съюз на учените в Пловдив" на тема „Науката пред прага на новото хилядолетие". Т. 3. Секция „Естествени науки". Секция „Хуманитарни науки" (Пловдив, 1998). Пловдив, 1999, с. 403-406. Радев, Т. Пловдив и Солун в Българското възраждане (архетип и повторение). – В: Солун и Пловдив и тяхното успоредно историческо, културно и обществено развитие (ХVІІІ – ХХ век). Солун, 2000, с. 47-57. Радев, Т. Източна Румелия като иредентистки център. – В: Годишник на Исторически музей Пловдив. Кн. 2, 2003. Пловдив, 2004, с. 49-58. Радев, Т. Българският иредентизъм в скопските рапорти на Димитър Ризов. – В: Пловдивски университет «Паисий Хилендарски». Научни трудове. Т. 1. Кн. 1 (История). Пловдив, 2004, с. 49-58. Радев, Т. Българската екзархия и създаването на ВМОРО. – В: Научна конференция с международно участие „Проблеми и предизвикателства на археологическите и културно-историческите проучвания. Т. 2. Пловдив, 2009, с. 193-213. Радев, Т. Зората на българския конституционализъм. – В: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски". Научни трудове. Т. 33. Кн.1. Пловдив, 1995, с. 385.390. Радев, Т. Принос към пловдивската и националната хуманитаристика. – В: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски". Научни трудове. Т. 40. Кн. 1. Пловдив, 2002, с. 579-581. Радев, Т. Мелнишкото въстание като тактически ход на българския иредентизъм. – В: Научна конференция с международно участие „Държавата, обществото и историята". София, 2014, с. 327-340. Научно-публицистични статии Радев, Т. Към историософията на средновековна България. – Артклуб, 1995, №31, 1-2. Радев, Т. Към историософията на българския апокалипсис. – Артклуб, 1996, №8, 1-5. Радев, Т. Българското Възраждане – път към вечността. – Артклуб, 1996, №17,1-6. Радев, Т. Балканът в метафизиката на българската история. – Артклуб, 1996, №20, 1-8. Радев, Т. Ньойското разпятие. – Артклуб, 1996, №22, 1. Радев, Т. Българският национализъм през Възраждането. – Артклуб, 1996, №24, 1-7. Радев, Т. Санстефанското възкресение. – Артклуб, 1997, №5-6, 1-4; Радев, Т. Апология на българската култура. – Артклуб, 1997, №16, 1-2. Радев, Т. Български голготи. –Артклуб, 1998, № 8, 1. Радев, Т. Раждането на новобългарския национализъм. – Артклуб, 6, 1998, 1-3. Радев, Т. Гвардията на българската независимост. – Артклуб, 1999, №11, 2. Радев, Т. Българската цивилизация. – Артклуб, 1999, №5, 1. Радев, Т. Санстефанското възкресение. - Пловдивски университет, 5.ІІІ. 1999, № 3-4, 2. Радев, Т. Ньойското разпятие. - Пловдиски университет, 1999, №15-16, 6. Радев, Т. Българският консерватизъм. – Артклуб, 2000, №5, 4-5. Радев, Т. Пловдивската революция. – Артклуб, 2000, №8, 1-3. Радев, Т Българската Реконкиста. – Артклуб, 2000, №10, 1-3. Радев, Т. Милост за българите. – Артклуб, 2001, №3, 1-3. Радев , Т. Битка за България. – Артклуб, 2001, №5, 1. Радев, Т. Смисълът на будителството. – Артклуб, 2001, №10-111, 1-3. Радев, Т. Оптимистична теория на българското търпение. – Пловдивски университет, 4 май 2004, №4, 1-2. Радев, Т. България в славянското осево време. (Академично слово по случай 24 май). – Пловдивски университет, 4.07. 2013 г., №5-6, 3. Скопските рапорти на Димитър Ризов - Векове, 1990, №6 Зората на българския конституционализъм - В: Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Научни трудове, Т. 33. 1995 Българската екзархия и Солунската афера /1901/ - В: Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Научни трудове. Т. 35, 1997 Към историософията на Българското възраждане - В: Съюз на учените в България - Пловдив. Юбилейна научна сесия. Сборник на докладите и резюметата. Т. 3, 1998 Българският консерватизъм през Възраждането - В: Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Научни трудове. Т. 37, 1999 Пловдив и Солун в Българското възраждане /архетип и повторение/ - В: Солун и Пловдив и тяхното успоредно историческо, културно и обществено развитие /ХVІІІ - ХХ в./, Солун, 2000 Източна Румелия kато иредентистки център - В: Пловдив и Илинденско-Преображенското въстание, Пловдив, 2004 Българският иредентизъм в Скопските рапорти на Димитър Ризов - В: Сб."10 години историческо образование в ПУ "Паисий Хилендарски"/международен симпозиум/. Пловдив, 2005

Activities

Graduates and PhD

Other Activities

Longer studies: Дипломатическата мисия на Григор Начович в Цариград (15 май – 4 юни 1903 г.). [The diplomatic mission of Grigor Nachovich in Tsarigrad (15 May – 4 June 1903)], История [History], № 4, 2014. 351-368. Проблемите на българския революционен национализъм през 1901 г. [The problems of Bulgarian revolutionary nationalism in 1901], История [History], № 4, 2015. 343-361. Scholalrly articles: Мелнишкото въстание като тактически ход на българския иредентизъм [The Melnik uprising as a tactical move of Bulgarian irredentism]. International Science Conference "The state, society and history", Sofia , 2014, 327-340. University course books: Политически аспекти на Българското възраждане. [The Political Aspects of the Bulgarian Revival], Plovdiv: Plovdiv University Press, 2015 (127 pp.)