Prof. Ludmyl Spasov, DSc


Phone: 032/261-267
E-mail: lyspasov@abv.bg
Address: 24 Tsar Assen Street, fl. 2, 256-b, Plovdiv 4000, Bulgaria
Visiting hours: Monday 10,00-12,00

Field of the scientific qualification

Modern and Contemporary Bulgarian History; Modern and Contemporary General History.

Education

1979 PhD. Specialized Council in Modern and Contemporary History, dissertation topic: "The Government of the Bulgarian Agrarian People's Union and White Russian Immigrants to Bulgaria (1921–1923)" 2007 Doctor of Science (History). Specialized Council in Modern and Contemporary History, dissertation/habilitation topic: "Bulgaria and the USSR 1917–1944 (Political and Diplomatic Relations)". MA Degree: 1967 – Veliko Turnovo University St Cyril and St Methodius

Professional experience

Academic positions: 1974 - 1981 Assistant professor in Modern and Contemporary History; 1985 Associate Professor, Department of Modern and Contemporary History, History faculty of VTU St Cyril and St Methodius; 1988–1989 Associate Professor at the University of Forestry – Sofia ; 1989–1995 Associate professor at the Technical University – Sofia ; 1995–1998 Senior Research Associate – second degree at The Institute of Military History at the Headquarters of the Bulgarian Army; since 1998 Associate Professor in Modern and Contemporary History; 2008 Professor in Modern and Contemporary History, Department of History and Archeology, Faculty of Philosophy and History, Plovdiv University Paisii Hilendarski. Administrative positions: Vice Dean of the Faculty of History at VTU St Cyril and St Methodius, 1983–1987; Director of the Centre for Education and Science at the Technical University – Sofia, 1990–1991; Director of Lyuben Karavelov Branch of Plovdiv University Paisii Hilendarski, 2004–2012.

Memberships

Member of the Union of Scholars; member of the Initiating committee for the building of the monument commemorating the victims of Anglo-American bombings of Sofia in 1943–1944.

Have a command of languages

Russian, Serbian and Croatian.

Publications

Monographs: „Българо-съветски дипломатически отношения 1934–1944 г.", С., Наука и изкуство, 1987, 205 с. „България, Великите сили и балканските държави 1933–1939 г.", С., Изд. „Габи–91", 1993, 185 с. „Врангеловата армия в България 1919–1923 г.", С., Унив. изд. „Св. Климент Охридски", 1999, 243 с., ISBN 954-07-0998-9. „История на българите. Т. 4. Българската дипломация от древността до наши дни", С., Изд. „Знание" и Книгоизд. къща „Труд", 2003, 695 с., съавт.: В. Тошкова, В. Трайков и Е. Александров), ISBN 954-621-213-Х; ISBN 954-528-405-6. „България и СССР 1917–1944 г. (Политико-дипломатически отношения)". В. Търново, Фабер, 2008, 550 с., ISBN 978-954-775-770-7.

Articles: Certain New Aspects of the Preparations for the April 1876 Uprising (The Role Played in Them by Oton Ivanov). – B u l g. hist. rev., 1976, N 4, 74–77; Врангелистите и българската общественост във Великотърновски окръг през 1922 г. – Т р. ВТУ, ИФ, 14, 1977, № 3, 94–135; Правителството на БЗНС, българо-съветските отношения и руските белоемигранти. – И с т . прегл., 1979, № 2, 63–74; Bulgarian Participation in the 1877–1878 Russo-Turkish War of Liberation - Southeastern Europe. – L'E u r o p e du Sud-Est, 6, Pt. 2, 1979, 154–170, съавт.: П. Горанов; Свищовското съзаклятие 1866–1867 г. – В о е н н о и с т. сб., 1980, № 3, 124–132, съавт.: Г. Плетньов; La Sebie et la question de Danube à la Conférence de Londres de 1871. – E t. balk., 1980, № 4, 74–85; За преврата на 9 юни 1923 г. и разрива в българо-съветските отношения. – Л е т о п и с на дружбата, 8, 1981, 270–282; Георги Бенковски и възстановяването на българската държавност. – И с т. прегл., 1982, № 1, 21–29; Projets de pacte de la mer Noire à la veille de la Deuxième guerre mondiale. – E t. balk., 1982, № 1, 85–100; Посещението на българската парламентарна делегация през август 1939 г. в Съветския съюз. – В е к о в е, 1983, № 2, 13–21; L'URSS et les relations bulgaro-turques à l'époque de 1934 à 1938. – E t. balk., 1983, № 3, 58–76; Българо-съветски политически отношения 1934–1936 г. – В о е н н о и с т. сб., 1984, № 1, 66–80; Дейността на българските правителства за въоръжаване на войската 1919–1939 г. – В о е н н о и с т. сб., 1984, № 6, 43–69; СССР и болгаро-турецкие отношения (сентябрь 1939 – март 1941 г.). – E t. hist., 12, 1984, 251–272; Държавно-политическите отношения между България и Съветския съюз юни 1941 - септември 1943. – И с т. прегл., 1985, № 6, 50–63; Добруджанският въпрос във външната политика на България (септември 1938 – септември 1939 г.). – Във: Д о б р у д ж а. Сборник. Т. 3. Варна, 1986, 48–60; СССР и присъединяването на България към Тристранния пакт. – И с т. прегл., 1986, № 9, 3–16; Българо-съветски политически отношения (август 1936 – август 1939 г.). – Във: Б ъ л г а р о-съветски отношения и връзки. С., 1987, 111–130; Въоръженото участие на българите в Руско-турската освободителна война 1877–1878 г. – В о е н н о и с т. сб., 1987, № 3, 40–51, съавт.: П. Горанов; Съюзът за завръщане в родината 1922–1923 г. – И с т. прегл., 1987, № 11, 87–99; Les Рrojets d'un Pacte méditerranéen et l'Entente balkanique 1934–1937. – E t . balk., 1987, № 2, 3–19; La Serbie et le différend territorial bulgaro-roumain (janvier – août 1913). – E t. balk., 1987, № 3, 58–60; България на конференция в Монтрьо през 1936 г. – И с т. прегл., 1989, № 3, 3–14; България и южноруските правителства на Деникин и Врангел (март 1919 – ноември 1920 г.). – И с т. прегл., 1990, № 2, 3–19; Врангеловата армия и англо-френската дипломация през април-ноември 1920 година. – В о е н н о и с т. сб., 1990, № 1, 21–31; Документи за отношенията между България и СССР в началото на Втората световна война. – М е ж д у н а р. отношения, 1990, № 7, 79–93; Евакуацията на врангеловите войски от Крим на Проливите. – В о е н н о и с т. сб., 1990, № 2, 72–80; Българо-югославските отношения и Дамян-Велчевият заговор през 1935 г. – И с т. прегл., 1991, № 1, 29–42; Лука Малеев и неговите срещи с Вилхелм ІІ. Спомени. – Л е т о п и с и, 1991, № 6, 8–11; Русские ученые - белоэмигранты в Болгарии (1920–1930 годы). – B u l g. hist. rev., 1992, № 4, 107–112; La Conférence à Montreux de 1936 et les pays balkaniques. – E t. balk., 1993, № 1, 3–19; Руската интелигенция в българската култура (1920–1939). – Във: С л а в я н с к а т а взаимност. Минало и съвременност. Славянски летописи. Т. 1. С., 1994, 202–218; Болшевишката революция в Русия – горчива радост на българското отчаяние. – Г о д. ПУ, Филологии, секция История, 33, 1995, № 1, 363–367; България на конференцията в Монтрьо през 1936 г. – Н а ц и я и политика, 1995, № 1, 45–48; № 2, 9–12; Мисията на съветския Червен кръст в България (1922–1923 г.). – И з в. ВИНД, 60, 1997, 132–175; Българо-югославският пакт за нерушим мир и вечно приятелство от 24 януари 1937 г. – И з в . ВИНД, 61, 1998, 145–183, съавт.: Цв. Спасова; Намесата на Сърбия в Руско-турската война от 1877–1878 г. – И з в. ВИНД, 63, 1998, 52–75; Конфликтът между правителството на БЗНС и врангеловите войски. – И з в. ВИНД, 64, 1999, 112–144; Руската емиграция и превратът на 9 юни 1923 г. – Във: Б ъ л г а р и я и Русия през ХХ век. Българо-руски научни дискусии. С., 2000, 53–60; Антикризисната политика на Народния блок 1931–1934 г. – Във: С т о п а н с к а академия "Д. А. Ценов" Свищов - 65 години Висше училище. Юбилейна международна конференция "Предизвикателството пред икономическата наука и образование в началото на ХХІ век". Том 2. Свищов, 2001, 260–270; Българо-румънски военнополитически отношения 1919–1939 г. – Във: Б ъ л г а р о-румънски военнополитически отношения през ХІХ и ХХ век. Сборник статии. С., 2001, 170–189; Проектите за Средиземноморски пакт и Балканската Антанта (1937–1938). – Във: И с т о р и к ъ т, гражданин и учен. Сборник в чест на академик Илчо Димитров. С., 2001, 329–351; Руската военна емиграция в България (1919–1923). – Във: Б я л а т а емиграция в България. С., 2001, 125–130; Руските писатели емигранти в България през 20-те - 30-те години. – Във: Д о а й е н ъ т. В памет на проф. Николай Михайлович Дилевски. С., 2004, 482–490; СССР и правителствената промяна в България – януари 1926 г. – Във: П р е л о м н и времена. Юбилеен сборник в чест на 65-годишнината на проф. Любомир Огнянов. С., 2006, 216–236; СССР, Коминтернът и подготовката на ново въоръжено въстание в България през 1924 г. – Във: И с т о р и к и и. Т. 2. Научни изследвания в чест на доцент д-р Стоян Танев по случай неговата 70-годишнина. Шумен, 2007, 421–449; Варна – център за приемане и реемигриране на руски бежанци 1919–1923 г. – Във: Б ъ л г а р и я, Варна – Русия от Средновековието до ново време. Варна, 2008 , 201–212; Сталин, България и войната (септември 1939 – юни 1941). – Във: Б ъ л г а р и я и Русия между признателността и прагматизма. Международна конференция. Доклади. С., 2008, 421–442; Съветското търговско консулство във Варна в българо-съветските отношения по време на Втората световна война. – Във: Б ъ л г а р и я, Варна – Русия от Средновековието до ново време. Варна, 2008 , 213–234; "Рискованата игра" на цар Борис ІІІ в голямата политика по време на Судетската криза 1938 г. – Във: Е в р о п а между Средновековието и Съвременността. Юб. сборник в чест на проф. дин Радослав Мишев. Изследвания по случай 60 години от рождението му. В. Търново, 2009, 277–290; СССР, България и Балканският пакт 1934–1940 г. – Във: Р о с с и я – Болгария: векторы взаимопониманиа. ХVІІІ–ХХІ вв. Российско–болгарские научны е дискусии. М., 2010, 404–427; Дипломатическата дейност на Ф. Ф. Расколников в България 1934 – 1938 г. – Във: Б ъ л г а ри я и Европа през съвременната епоха. Сборник в чест на 80–годишнината на проф. дин Д. Сирков. С., 2010, 137–153; Софийското споразумение между България и Кралството на сърби-хървати и словенци от ноември 1923 г. – В: П р и з в а н и е и всеотдайност. В чест на 70-годишния юбилей и 40-годишната научна дейност на проф. дин Витка Тошкова. С., 2011, 60–72; La petite France et l'adhésion de la Bulgarie à la Société des Nations (1920). – E t. balk., 2011, N 4, 3–22; Руските университетски учени в България през 20 – 30 години на ХХ век. – Във: С л е д пожара в Русия. Руската емигрантска литература и изкуство в европейски контекст. Научно и културно наследство на руската диаспора в България (1920 – 1940). Материали от международна научна конференция, организирана от Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий" с участието на Дом за руско зарубежие „А. И. Солженицин" – Москва и Руския културно-информационен център – София, 9 – 10 декември 2010 г., София. Вилико Търново, 2012, 110 –116. Издадени учебници: История на България. Учебник за кандидат-студенти и зрелостници. В. Търново, Изд. Gaberoff, 2000, съавт.: В. Гюзелев, Пл. Павлов, Д. Саздов, Ив. Тютюнджиев, Ив. Лазаров, М. Палангурски; Проблеми на новата българска история. Ч. І. Българско възраждане. Пловдив, Пловдивско унив. изд., 2001; История на националното и световното стопанство. С., Унив. изд. Стопанство, 2002, съавт.: Д. Саздов, А. Пантев, В. Кацаркова, Ил. Петкова, Ив. Стоянов и др.; Проблеми на новата българска история. Ч. ІІІ. България 1919–1944 г. Пловдив, Пловдивско унив. изд., 2003; История на България 681–1944. Т. ІІ. С., Изд. СОФИ-Р, 2003, съавт.: Д. Саздов и Р. Попов; Кратка история на България. Кърджали, 2005, съавт.: Пл. Павлов. Книги: Сто неща, които трябва да знаем за историята на България 1878–1945 г. С., Световна библиотека, 2008. 80 с., ISBN 954-8615-82-7. Македония, земя българска. С., Световна библиотека, 2009. 80 с., съавт. Пл. Павлов, ISBN 978-954-574-005-3. Освободителни борби, армия и войни. С., Световна библиотека, 2009. 80 с., ISBN 978-954-8615-98-3. От Добри Желязков до АЕЦ Козлодуй. С., Световна библиотека, 2009. 80 с., ISBN 978-954-574-001-001-5. Политика и дипломация. С., Световна библиотека, 2009. 80 с., ISBN 978-954-574-002-2. Бележити българи. Т. 5. Българското възраждане. От Паисиевата история до Кримската война. С., 2012, 152 с. (в съавт.), ISBN 978-954-574-085-5. Бележити българи. Т. 6. Българското възраждане. Пътят към свободата. С., 2012. 159 с., (в съавт.), ISBN 978-954-574-086-2. Бележити българи. Т. 7. От освобождението до независимостта. С., 2012. 159 с., (в съавт.), ISBN 978-954-574-087-9. Бележити българи. Т. 9. Между двете световни войни. С., 2012. 159 с., (в съавт.), ISBN 978-954-574-089-3.

Activities

Books: (co-authored) Notable Bulgarians, Vol. 6. The Bulgarian Revival. The Way to Freedom, Sofia, 2012 (159 pp.), ISBN 978-954-574-086-2. (co-authored) Notable Bulgarians, Vol. 7. From Liberation to Independence. Sofia, 2012, (159 pp.), ISBN 978-954-574-087-9. (co-authored) Notable Bulgarians, Vol. 9. Between the two World Wars. Sofia, 2012. (159 pp), ISBN 978-954-574-089-3. Research projects: Historical Study of settlements in Northern Thrace 16th c., in conjunction with assistant professor Damyan Borisov, PhD. Participation in academic forums: International Conference, Sofia, 9–10 December 2010, "Russian Émigré Literature and Art in European Context: the Scholarly and Cultural heritage of the Russian Diaspora in Bulgaria 1920–194". Participation in academic councils and expert commissions: Specialized Council in Modern and Contemporary History at the Higher Attestation Commission, 2009–2011; Participation in Award Boards for Scholarly and Academic degrees and positions at Sofia University St Kliment Ohridski; University of National and World Economy – Sofia; Dimitar Tsenov Academy of Economics – Svishtov; University of Economics – Varna; Shumen University St Konstantin Preslavski; VTU St Cyril and St Methodius; South West University St Ivan Rilski; Military Academy G. S. Rakovski; The Institute of History at the Bulgarian Academy of Sciences; The Institute of Balkan Studies at the Bulgarian Academy of Sciences; Plovdiv University Paisii Hilendarski; Have written over 15 academic reviews and positions for degree awards.

Graduates and PhD

Thesis supervision: Over 60 BA and MA students' theses between 2002 and 2013. PhD Student supervision: 1 PhD student

Other Activities

Lead organizer in marking 50 years since the foundation of Lyuben Karavelov College – Kirdjali, 19 May 2011, with the participation of the President of the Republic of Bulgaria Georgi Parvanov.

Editor of the volume Tradition and Continuity – 50 years of Higher Education in the Eastern Rhodope Region, vol. I. History, Veliko Turnovo: Faber, 2011. ISBN 978-954-400-465-1.