Assoc. Prof. Todor Hristov, Phd


Phone: 032/ 261 396
E-mail: todor_hristov@gbg.bg
Address: 21 Kostaki Peev Street, fl. 1, Plovdiv 4000, Bulgaria
Visiting hours:

Field of the scientific qualification

Education

                Theory of Literature, Sociology

Professional experience

      Habilitation

                2010, The University of Sofia, „Liberty and Sovereignty in 1876 April Uprising"

     PhD:

 1. 2006, Institute of Sociology - BAS, „Legitimacy, State Authority, and 1900 Bulgarian Peasant Riots"       
 2. 2002, The University of Sofia, „Literariness and its demarcations"

     Master:

                1996, The University of Sofia, Bulgarian philology

Professional experience:

      Occupied lecturer's duties at this stage:

Since 2014 – Associate Professor, Department "Sociology and Humanities" , The University of Plovdiv

Since 2010 -  Associate Professor, Department "Literary Theory" , The University of Sofia

From 2002 to 2010 - Assistant Professor, Department "Literary Theory" , The University of Sofia

Memberships

Have a command of languages

                English, Russian

Publications

Monographs:

               

 1. Непредставените: Хетеродоксални решения на кризата на политическото представителство (Анарес: София, 2014, в съавторство с Деян Деянов)
 2. Свобода и суверенност в Априлското въстание. (Изток-Запад: София, 2013)
 3. Стойността на знанието (Фабер: София, 2012, в съавторство с Ивелина Иванова)
 4. Литературността. (Алтера: София, 2009)
 5. Отвъд идентичността. (Извор: София, 2008)
 6. Легитимирането на държавната власт и селските бунтове от 1900 г. (Извор: София, 2007)

Scientific papers and reports:

                The Gift of Literature. Studi Slavistici 2014.11: 301-317

 1. Тялото, перформативността и диагностицирането на потенциална депресия. Социологически проблеми, 2014: 3-4
 2. Какво означава да говорим свободно. Пирон 2014
 3. Просвещаване на земеделеца. В: Лилова, Д. (ред.) 2014 Природни науки и социални светове. (Рива: София)
 4. Право на любов: Удвояването на държавната от партийната власт и тактиката на правата. В: Колева, Д. (ред.) 2014. Любовта при социализма. София: Рива
 5. Да покажеш справедливост: Супергероите като политически ресурс. Пирон 2014
 6. Institutional and Conceptual Transformations of Philosophy of History. Historein 2014, Vol. 14.1, p. 18-29, co-authored with Ivelina Ivanova
 7. Окупация и реклама. Култура 38 (2744), 15.11.2013
 8. Съпротива и меланхолия. Култура 33 (2739) 11.10.2013
 9. Актуалната и потенциалната стойност на школите. В: Николчина, М. И др. (съст.) 2014. Невидимата школа: Мирослав Янакиев, Никола Георгиев, Радосвет Коларов. София: Литературен вестник, 116-134
 10. Власт и разбиране в обикновени спорове. Социологически проблеми 2013.3-4: 56-76
 11. Практическата логика и всекидневната рационалност на властта. В: Сборник в чест на Деян Деянов (под печат)
 12. Смъртност и социалистически начин на живот. В: Колева, Д. (ред.) 2013. Смъртта при социализма. София: Рива, 292-315
 13. Канонът на християнската литература и неговите предизвикателства. В: Михайлов, К. 2013. Християнската литература – между вписването и ограничаването. София: УИ „Св. Климент Охридски"
 14. Комичният исторически роман и представянето на историята. В: Атанасов, С. (съст.) 2013. Комичният исторически роман. София: УИ „Св. Климент Охридски", с. 98-110
 15. Капитализиране на харизмата. В: Деянов, Д., Събева, С., Карамелска, Т. (съст.) 2013. Чужденецът и всекидневието: Сборник в чест на проф. Кольо Коев. София: Издателство на НБУ, 228-252
 16. #Окупирай Уолстрийт като self-help демокрация. Пирон 2012 4
 17. Marketing Democracy. Critique and Humanism 2012 40: 133-152
 18. Отвличането на авторското право в мрежата. Дичев, И., Ю. Роне (ред.) 2012. Нова културна геометрия: Уеб-мрежовици, култур-бракониери, кибер-агитатори. Изток-Запад
 19. Единствата на теорията. В: Кунчева, Р. (ред.) 2012. Литературознанието на ХХ в. София: „Боян Пенев" (под печат)
 20. Суверенитет и принадена стойност. Социологически проблеми 2012: 3-4 (под печат)
 21. Вината като политически капитал. Алтера академика 2013: 1-2 (под печат)
 22. Истината на конспиративните теории, или президентът и извънземните. Семинар БГ 7 2012 http://www.seminar-bg.eu/spisanie-seminar-bg/broy7-kiberfolk/
 23. Литературата като дар. Кунчева, Р. (ред.) 2012. Маргиналното в литературата. София: ИК „Боян Пенев"
 24. Маркетингова демокрация. Критика и хуманизъм 2012 38.1 105-126
 25. Тирания, идеология и конституцията на социалистическите субекти. Социологически проблеми 2011 3-4: 114-135
 26. Обменните програми като луксозна възможност. Критика и хуманизъм 2011 36: 307-310
 27. Изключителност, изключване и рисковете на болонския процес. Критика и хуманизъм 2011 36: 141-164 (в съавторство с Ивелина Иванова)
 28. Публикуването в интернет и отвличането на авторското право. Семинар_БГ 2011 6
 29. Resistance as a Luxury. Seminar_BG, Special Issue, 2011, http://www.seminar-bg.eu/spisanie-seminar-bg/special-issue1/item/320-resistance-as-a-luxury.html
 30. Цената на публичността: Протестите срещу генно модифицираните организми и производството на новини. В: Дичев, И., Спасов, О. (ред.) 2011. Нови медии и нови форми на мобилизация. София: Ciela 187-214
 31. Самокритиката, отнемането и субективната истина. Социологически проблеми 2010 3-4: 262-269
 32. Неолиберализмът, посткапиталистическият субект и неуспехът. Култура 402613), 19.11.2010
 33. Right over the Week: Two Fables About Sovereignty without Sovereign. Critique and Humanism 2010 35 Special Issue: 255-274
 34. Съпротивата като лукс: Субкултури, идентичност и практики на себе си. Семинар_БГ 2010 3 http://www.seminar-bg.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=267&Itemid=75
 35. Индустриализиране на свободата. Критика и хуманизъм 2010 34.4: 191-198
 36. Квазипредставителна демокрация: Законодателни мерки срещу изкривяването на политическото представителство след 1989 г. Социологически проблеми 2010, извънреден брой, 192-210
 37. Правото над слабите: Две басни за суверенитета без суверен. Критика и хуманизъм 2010 32.2:179-198
 38. Misrepresentative Democracy: Legislative Actions against Political Misrepresentation in Post-1989 Bulgaria. CAS Working Paper Series 2009 4
 39. Making Difference Work: Post-socialist Biopolitics Through the Lens of Rey Chow. Social Semiotics 2010 20.4: 425-439
 40. Freedom And/ Or Security. In: Petrov, V. (ed.) The Philosophy of Security in an Insecure World. (IPhR: Sofia, 2010), ISBN 978-954-92145-2-1, p. 63-73, co-authored with Ivelina Ivanova
 41. Неравенствата като политически език. Годишник на Софийски университет, Книга Социология, Т. 85. 2009: 88-99
 42. Литературоведският нихилизъм. LiterNet 2010 122.1
 43. Политики, права и Законът за развитие на академичния състав. Обектив 2010 173: 24-27 (в съавторство с Ивелина Иванова)
 44. Виновната истина: Четири изследвания на властта преди и след 1989 г. Социологически проблеми 2009 3-4: 305-327
 45. Social Inequalities in Bulgaria. In: Best, H., A. Wenninger (Hsgb.) 2010. Landmark 1989: Central and Eastern European Societies Twenty Years after the System Change. Lit Verlag: Münster, Westf., 159-175 (co-authored with Velina Topalova)
 46. The Guilty Truth: Five case studies of power before and after 1989. CAS Newsletter 2009 1-2: 13
 47. Staging the Balkans: Balkan Presentations at the World's Columbian Exhibition. CAS Working Paper Series 2007 1: 3-24
 48. Имперското наследство: Политическата социология като проект за държавно строителство. Социологически проблеми 2009 1-2: 241-255
 49. Демократичното управление на науката: Парламентарни дебати върху българското законодателство в областта на биотехнологиите. Социологически проблеми 2009 1-2: 308-329 (в съавторство с П. Бояджиева и К. Петкова)
 50. Завист, равенство и социални права в българското общество след 1989 г. В: Проданов, В. (ред.) 2008. Национално, балканско, европейско – тенденции на равенство и неравенство. ИФИ-БАН: София, 90-101 (в съавторство с Ивелина Иванова)
 51. Извън редното литературознание (Манифест). В: Николчина, М. и др. (съст.) Не съм от тях: Сборник в чест на 70-годишнината на проф. Никола Георгиев и 60 години Катедра по теория на литературата. УИ "Св. Климент Охридски": София, 2009, 499-508
 52. Цифровите неравенства. Социологически проблеми 2008 3-4: 149-157
 53. Интерпретация на историята, литература и / или дискурсивни практики. Критика и хуманизъм 2009 29(2): 47-62, ISSN 0861-1718 (в съавторство с Ивелина Иванова)
 54. Суверенният цинизъм. Култура 24 (2551), 26.06.2009, 10-11
 55. Социологическо просвещение. Алтера академика 2008 2(6): 129-136
 56. Peircing Eco. В: Dobrzynska, T., R. Kuncheva (eds.) 2008. Words and Images: Iconicity of the Text. "Боян Пенев": София, с. 92-102, ISBN 978-954-8712-48-4
 57. The Science Wars and the Problem of Objectivity. In: Raynova, I., V. Petrov (eds.) 2008. Being and Knowledge in Postmetaphysical Context. Wien: Institut fuer Axiologische Forschungen, 260-8, в съавторство с Ивелина Иванова, ISBN 978-3-902295-06-4
 58. Моят опит с глобализацията. Литературата 2008 3: 421-3 ISSN 1313-1451
 59. Сигурност, извънредни пространства и нови конфликти. Философски алтернативи 2008  5-6: 94-99, в съавторство с Ивелина Иванова, ISBN: 08617899
 60. Трима държавни мъже честват Съединението, или the more the merrier. Култура  19.09.2008 31 (2514)
 61. Легитимиране на неравенствата. Критика и хуманизъм 2008: 25(1): 229-244, в съавторство с Ивелина Иванова
 62. Революционната империя. Култура 28.02.2008 8 (2491)
 63. Капитализиране на суверенитета. Алтера академика 2007 4: 39-52
 64. Културни политики и културна стойност. В: Българската култура – между държавата и пазара. София: ИФИ-БАН, 2008, в съавторство с Ивелина Иванова, с. 353-360
 65. Християнска политика. Култура 25.01.2008 3 (2468)
 66. Нацията на идеолога: Преброяване на населението в "Паисий". В: Матрицата – властта на подобието. УИ "св. Климент Охридски" : София, 2008
 67. Is Multiculturalism Multicultural? In: Kaneva, S. (ed.) 2007. Philosophy Bridging Values and Cultures: Universal, Regional, National Values in United Europe. Sofia: Institute for Philosophical Research, 258-65, в съавторство с Ивелина Иванова ISBN 978-954-91351-8-3
 68. Политическото обезличаване. Информационни войни. София: Сиела, 2007, 28-34
 69. Граници на литературността. Годишник на СУ "Св. Климент Охридски". Факултет по славянски филологии. Т. 96-97. УИ "Св. Климент Охридски": София, 2007, с. 203-254
 70. Диалози с мълчанието на литературата. Български език и литература 2007: 6
 71. Войни за зависимост: Социологическият империализъм и съпротивата на културните изследвания. Социологически проблеми 2007 1-2: 122-130
 72. Българската идентичност на сцената на чикагското световно изложение. В: Богомилова, Н., Димитрова, Н. (съст.) Балканската културна матрица и европейският проект. (Фабер: Велико Търново, 2007), с. 186-203
 73. Новогодишна биополитика. Социологически проблеми 2006 1-2: 102-120
 74. От съставителите: Биополитика и биоетика. Социологически проблеми 2006 1-2: 5-6; в съавторство с Мартин Канушев
 75. Всекидневното легитимиране на държавната власт. Социологически проблеми 2005 1-2: 131-147
 76. Недисциплинарни възпитателни форми в българската култура. В: Морал и социализация на младежите в България: Трета национална конференция по етика. (Фабер: София, 2006), с. 56-62, в съавторство с Ивелина Иванова
 77. Мишел дьо Серто и проблемът за историческата интерпретация. В: Историческата наука в България – състояние и перспективи. ИИ-БАН: София, 2006, с. 114-121; в съавторство с Ивелина Иванова
 78. Смъртта на деконструкцията. В: Литературата 2002 16: 149-159
 79. Животът и смъртта на Елка от "Гераците". В: Да отгледаш смисъл: Сборник в чест на Радосвет Коларов. (ИЦ "Боян Пенев": София, 2004), с. 280-7
 80. Остраностяването от семиотична гледна точка. В: Проблеми, имена и школи в руското литературознание през ХХ в. (Факел: София, 2003), с. 25-30
 81. Надзор и наказание в българската възрожденска литература. В: Идентичности, отражения, игри: Сборник в чест на 60-годишнината на професор Симеон Хаджикосев. (УИ "св. Климент Охридски", 2004), с. 491-8
 82. Разпознаването на себе си като друг у Петър Мутафчиев. В: Проблемът Изток – Запад в историческа перспектива. АИ "Марин Дринов": София, 2003, с. 72-88 (в съавторство с Ивелина Иванова)
 83. За между-народното положение в литературата. В: Коментар, интерпретация, възможности за четене. (УИ "св. Климент Охридски" : София, 2001), с. 240-247
 84. Разногласието у Паисий. В: Да мислим Другото: Образи, стереотипи, кризи. (Кралица Маб: София, 2001), с. 35-50
 85. Първи стихотворци, или теорията на литературата на практика. В: Краят на хилядолетието: Носталгии, раздели, надежди. (УИ "св. Климент Охридски" : София, 2000), с. 186-191
 86. За тревожното литературознание. Култура, 12.07.2006, с. 3
 87. За Ролан Барт и фотографията. Електронно списание LiterNet 2004: 7 (56) (http://liternet.bg/publish11/t_hristov/bart.htm, посетен на 11.07.2004)

Activities

Scientific projects:

 1. „Непредставените: Хетеродоксални решения на кризата на политическото представителство". Дейност по проект „Нови леви", финансирана от фондация „Роза Люксембург", осъществявана от ИКСИ и СЦ „Хаспел", ръководител
 2. „Трансформация на социалните науки в обществото, основано на знанието". Проект по програма „Млади учени" на Фонд „Научни изследвания", договор ДО 02-278 / 18.12.2008, ръководител Ивелина Иванова, период на изпълнение 2009-2012 (участник)
 3. „Нови медии – нови мобилизации". Проект по програма „Идеи" на Фонд «Научни изследвания», период на изпълнение 2009-2011 г., ръководители Орлин Спасов, Ивайло Дичев (участник)
 4. „Какво значат думите в България". Проект по програма „Идеи" на Фонд „Научни изследвания", период на изпълнение 2009-2013 г., ръководител Христо Тодоров (участник)
 5. „Противоречия на наследството". Проект по програма „Идеи" на Фонд „Научни изследвания", период на изпълнение 2009-2013 г., ръководител Миглена Николчина (участник)
 6. „Предизвикателства пред съвременната демокрация". Проект по програма „Идеи" на Фонд „Научни изследвания", период на изпълнение 2008-2012 г., ръководител Димитър Вацов (участник)
 7. Трансформации на социалните науки. Проект за двустранно сътрудничество между Института за изследване на обществата и знанието – БАН и Института за философия и социология на Полската академия на науките, период на изпълнение 2009-2011, ръководител: Ивелина Иванова (участник)
 8. Language Rich Europe. Международен проект на Британски съвет, период на изпълнение 2009-2014 (консултант)
 9. Misrepresentative Democracy: Legislative Actions against Political Misrepresentation in Post-1989 Bulgaria, изследване по проект Shaken Order: Authority and Social Trust in Post-Communist Societies, Център за академични изследвания - София, (стипендиант за 2008-2009)
 10. Скритата публичност: Картографиране на субкултурите в България. Проект на фондация "Алтера", финансиран от фонд "Култура", 2008-2009 г. (координатор)
 11. „Литература и кино – интердисциплинарни, комуникативни и образователни перспективи (ІІІ част)", финансиран от Научноизследователски сектор на СУ "св. Климент Охридски", 2009 г. (участник)
 12. „Литература и кино – интердисциплинарни, комуникативни и образователни перспективи (ІІ част)", финансиран от Научноизследователски сектор на СУ "св. Климент Охридски", 2008 г. (участник)
 13. Легитимиране на социалните неравенства в съвременното българско общество, подпроект на "Изследователски център по социални науки – устойчивост на изследванията във висшето образование", 2006 г., финансиран от Научноизследователски сектор на СУ "св. Климент Охридски", 2006 (ръководител)
 14. "Social Inequality and Why It Matters for the Economic and Democratic Development of Europe and Its Citizens: Post-Communist Central and Eastern Europe in Comparative Perspective", STREP проект по VІ РП, координиран от Оксфордския университет, договор № 028920, 2006-2008 (координатор на работната група за desk research за България)
 15. "Национални стереотипи, национална идентичност и приемане на другите: вътрешнокултурна перспектива", финансиран от Фонд "Научни изследвания" по договор ТК-НИ-1603/2006, 2006-2010, ръководител Кристина Петкова (член на работната група)
 16. "Понятия и проблеми на съвременното литературознание. Справочни и антологични издания», финансиран от Фонд "Научни изследвания" по договор ОХН 1402/2004, 2004-2006 (участник)
 17. The Sofia Academic NEXUS: `How to think about the Balkans: Culture, Region, Identities`, проект на Център за академични изследвания (стипендиант за 2002-2003)

Participation in scientific forums:

 1. Представителност и обикновени знания. Дебат „Има ли криза на представителната демокрация", организиран от ИКСИ и СЦ „Хаспел", София, Червената къща, 16.07.2014
 2. Усилване и управляемост на телата. Доклад на международна конференция „Усиленият човек: Що е човекът?", организирана от ИКСИ и Френски културен институт, 10.06.2014, София
 3. The Market of Liberty: Art and Its Economic Appropriation. Доклад на международна конференция Art and Urban Public Space, Center for Contemporary Art, Plovdiv, 09.06.2014
 4. Икономика на дефицита/ арбитражна икономика. Конференция „Противоречията на наследството", Пловдив, 07.03.2014
 5. Да покажеш справедливост. Конференция „Визуална антропология", Априлци, 8.12.2013
 6. Практики на телесна диагноза на депресията. Конференция „Перформативното тяло: Предмодерно, модерно, свръхмодерно", организирана от ИКСИ и Френския културен институт, Пловдив, 20.11.2013
 7. Власт и разбиране в сцени на домашен конфликт. Семинар „Удоволствието от теорията", НБУ, София, 18.06.2013
 8. Авторско право и монополна рента. Конференция „Авторското право и новите медии", Гьоте институт, Френски институт, Културен център на СУ „Св. Климент Охридски", Фондация ‘Медийна демокрация', София, 11.03.2013
 9. Право на любов. Семинар ‘Любовта при социализма', Център за академични изследвания – София, 15.02.2013
 10. Около „стойност" и „ценност" (имплицитната критика на нематериалния капитал). Конференция ‘Спекулативни залежи в българския език', СУ „Св. Климент Охридски", 08.02.2013
 11. Икономическото измерение на литературните школи. Конференция ‘Изплъзващият се предмет на литературознанието: Невидимата школа: Мирослав Янакиев, Никола Георгиев, Радосвет Коларов', СУ „Св. Климент Охридски", Институт за литература при БАН, София, 30.11.2012
 12. Критиката и присвояванията и от новите режими на власт. Семинар ‘Критика, действие, множество', Фондация за хуманитарни и социални изследвания, София, 13.06.2012
 13. Conceptual History of Bulgarian Anti-Fascism and Its Ruptures. ‘Antifascism as a Practice and as a Discourse', University of Geneva, 31.05.2012
 14. Авторското право срещу правата. ‘Quo Vadis ACTA: Авторското право срещу правата', Културен център на СУ „Св. Климент Охридски", София,  23.04.2012
 15. Смърт и смъртност при социализма. ‘Смъртта при социализма', Център за академични изследвания, София, 20.03.2012
 16. #Окупирай като self-help демокрация. Методологически семинар по културна антропология, СУ „Св. Климент Охридски", София, 16.03.2012
 17. Окупирай Уолстрийт или как е възможно да се пише за права, за които не може да се говори. ‘Модели за мислене на бъдещето', Културен център на СУ „Св. Климент Охридски", 07.12.2012
 18. Методи на организация при протестите срещу либерализацията на ГМО. ‘Активизъм пред монитора: Кой печели и кой губи', Червена къща, София, 08.07.2011
 19. Колективът като място на истина: идеология и тактика в един училищен колектив. ‘Субективация и идеологическа интерпелация' Институт за критически социални изследвания, София, 11.06.2011
 20. Литературата като дар. ‘Маргиналното на/ в литературата", Институт по литература, 08.06.2011
 21. Кредитът като даряване. ‘Логики на дара (от Мос до Бурдийо и Дерида и отвъд)', Институт за критически социални изследвания, София, 02.05.2012
 22. Маркетингова демокрация. ‘Предизвикателствата пред съвременната демокрация', Фондация за хуманитарни и социални изследвания, София, 30.05.2011
 23. Wikileaks и изкуството да се казва истината. ‘Събитие и безсмъртие', СУ „Св. Климент Охридски", София 13.05.2011
 24. Истината на конспиративните теории. Методологически семинар по културна антропология, СУ „Св. Климент Охридски", София, 19.04.2011
 25. Уенди Браун, 10.04.2011
 26. Breakfast for Champions: Politics of Food in a Primary Party Organization. ‘History of Socialisms and Transitions' Workshop, The University of Ljubljana, 06.04.2011
 27. Тирания, идеология и проблемът за социалистическата управляемост. Семинар „Противоречия на наследството", СУ „Св. Климент Охридски", 26.04.2011
 28. Комичният роман и проблемът за метафоричността на историческия разказ. Конференция „Съвременният комичен роман", СУ „Св. Климент Охридски", 25.02.2011
 29. Теория на литературата без литература. Конференция „Извънлитературното", Институт по литература – БАН, 25.11.2010
 30. Неолиберализмът, посткапиталистическият субект и неуспехът. Семинар „Модели на мислене на бъдещето", София, Културен център на СУ „Св. Климент Охридски" и Институт за съвременно изкуство – София, 07.11.2010
 31. Tyranny, Ideology and the Constitution of Socialist Subjects. Workshop "Dimensions of Socialism", International Institute for Social History, Amsterdam, 18.11.2010
 32. Труд и отдих. Семинар „Противоречията на наследството", СУ „Св. Климент Охридски", 30.10.2010
 33. Неолиберализмът и социалните науки. Семинар „Трансформации на социалните науки в обществото, основано на знанието", Център за дебати „Червената къща", София, 21.09.2010
 34. Дерида и теорията на речевите актове. Семинар „Какво значат думите в България", СУ „Св. Климент Охридски", 03.06.2010
 35. Множествеността на историческата социология на социализма. Семинар „Противоречията на наследството", СУ „Св. Климент Охридски", 15.05.2010
 36. Autonomy as a Mode of Governmentality: Foucault, Liberalism and the Power of Emancipation. Seminar "Challenges to the Representative Democracy Today", Human and Social Studies Foundation, Sofia, 04.05.2010
 37. Индустриализиране на свободата. Конференция «Критическата теория и краткият ХХ в.», Пловдив, 04.03.2010
 38. Социални неравенства и политики на управление на недоволството. Конференция "Социалните неравенства в България: 20 години след началото на демократичните промени". Институт по социология – БАН, 24.11.2009
 39. Изкуството да се говори като изследователски обект. Конференция «Споделени идеи за литературознанието». Институт по литература – БАН, 12.11.2009
 40. Language Policy in the Bulgarian Academy, Language Rich Europe Workshop, British Council, Berlin, 17-19.09.2009
 41. Maneuvering for the Right: Atypical Features of a Bulgarian Radical Right Party, ECPR General Conference, Potsdam, 11.09.2009
 42. Misrepresentative Democracy: Final Report. "Shaken Order: Authority and social trust in post-communist societies", Centre for Advanced Study Sofia, Sofia, 19.06.2009
 43. Суверенната бюрокрация. Семинар "Предизвикателства пред представителната демокрация днес", Фондация за хуманитарни и социални изследвания, София, 25.05.2009
 44. Misrepresentative Democracy. "Post-Crisis States Transformation: Rethinking the Foundations of the State." European Science Foundation, Linkoeping, Sweden, 2.05.2009
 45. Виновната истина. Семинар "Консолидация / Дезинтеграция", Център за академични изследвания – София, 14.04.2009
 46. Social Inequalities in Bulgaria. Landmark 1989: Glimpses on East-Central and Eastern European Societies. GESIS - Leibniz Institute for the Social Sciences. Berlin, 2-4.04.2009 (co-authored with Velina Topalova)
 47. Misrepresentative Democracy: Interim Report. "Shaken Order: Authority and social trust in post-communist societies", Centre for Advanced Study Sofia, Sofia, 13.03.2009
 48. Неравенствата като политически език. Международна конференция "Критически изследвания на новите социални неравенства". Изследователски център по социални науки, СУ "св. Климент Охридски", София, 22.11.2008
 49. Наследството на Бурдийо. Встъпително слово на международна работна среща "Да се чете Бурдийо, да се пренапише Бурдийо", Институт за критически  социални изследвания, София, 20.11.2008
 50. Misrepresentative Democracy: Legislative Actions against Political Misrepresentation in Post-1989 Bulgaria. Shaken Order: Authority and Social Trust in Post-Communist Societies, Center for Advanced Study – Sofia, 8.11.2008
 51. Critical Discourse Analysis as a Text Mining Protocol. Mapping the Social Conversation on Science, Sofia, 15-17.10.2008, organized by the Bulgarian Sociological Association, Institute for Sociology, British Council and ASO, 15.10.2008, co-authored with Ivelina Ivanova
 52. Легитимиране на неравенствата. Доклад. Национално, балканско и европейско: тенденции на равенство и неравенство. Национална конференция, организирана от ИФИ-БАН, Калугерово, 12.07.2008
 53. Легитимиране на неравенствата. Лекция. Стаж по практическа логика и етнометодология "Мрежовият град: етнометодология и практическа логика на градското всекидневие", ПУ "Паисий Хилендарски", Пловдив, 09.07.2008
 54. Всекидневното легитимиране на българската държавна власт. Семинар "Консолидация/ Дезинтеграция на публичните институции и политическия процес. Институционалната промяна в България след присъединяването към Европейския съюз", Център за академични изследвания – София, 25.06.2008
 55. Социалистическите и постсоциалистическите неравенства. Доклад пред научна сесия «Резултати от текущи изследователски проекти» на Института по социология – БАН, 22.05.2008
 56. Гол живот, оголване, литература. Доклад пред семинара на НБУ «Науката – разбирана и правена», 14.05.2008
 57. Капитализиране на суверенитета. Доклад на конференцията "Да се чете "Капиталът", да се пренапише "Капиталът"", организирана от Институт за критически социални изследвания към Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", 6-7.04.2008
 58. «Бай Ганьо», ориентализмът, киното. Изказване пред семинара «От страницата към екрана», организиран от СУ «св. Климент Охридски», кино «Одеон», София, 24.01.2008
 59. Просвещаване на земеделеца. Доклад пред семинара "Природни науки и социални светове", Център за академични изследвания – София, 19.01.2008
 60. Християнска микрополитика. Представяне на книгата на Калин Михайлов «Християнство и идентичност», Панаир на книгата, София, 20.12.2008
 61. Извън редното литературознание. Доклад пред конференцията «Не съм от тях: Канонът на различието», организирана от катедра «Теория на литературата», СУ «св. Климент Охридски», 30.11.2007
 62. Единствата на теорията. Доклад пред конференцията "Предметът на теорията – изгубван, намиран, отстояван", организирана от ИЛ-БАН, 22.11.2007
 63. The Science Wars and the Problem of Objectivity. Доклад пред международна научна конференция Being and Knowledge in Postmetaphysical Context, организирана от Българското онтологическо общество, ИФИ-БАН, СУ "св. Климент Охридски", 16.06.2008
 64. Културни политики и културна стойност. Доклад пред национална конференция "Българската култура – между държавата и пазара" организирана от ИФИ-БАН, СУ "св. Климент Охридски", НБУ, Институт за изкуствознание – БАН, Министерство на културата, НДК. НДК, София, 14.06.2007
 65. Легитимиране на неравенствата. Доклад пред Годишна конференция на Центъра за изследвания по социални науки, СУ "св. Климент Охридски", 9.06.2007
 66. Social Inequalities in Bulgaria. Landmark 1989: Glimpses on East-Central and Eastern European Societies. GESIS - Leibniz Institute for the Social Sciences. Berlin, 2-4.04.2009 (co-authored with Velina Topalova)
 67. Литературоведският нихилизъм. Доклад пред конференцията Ценностите на литературознанието, Институт по литература, София, 02.12. 2006
 68. Мишел дьо Серто и проблемът за историческата интерпретация. Доклад пред конференцията Историческата наука в България – състояние и перспективи Институт за история, София, 14.10. 2006 (в съавторство с И. Иванова)
 69. Small Talking Science. Доклад пред семинара ‘Talking Science', Виенски университет, 22.09.2006 г.
 70. Новогодишна биополитика. Доклад пред семинара по практическа логика на Института за критически социални изследвания, Пловдив, 20.05.2006 г.
 71. The Subaltern Industry. Доклад пред семинара ‘Postcolonialism and Postsocialism', организиран от Центъра за академични изследвания - София, 12.05.2006
 72. Недисциплинарни възпитателни форми в българската култура. Доклад пред ІІІ национална конференция по етика ‘Морал и социализация на младежите в България', София, 04.2006 (в съавторство с Ивелина Иванова)
 73. Българската идентичност и световните изложения. Доклад пред семинара ‘Глобално/ локално', София, 02.2006 г.
 74. Wars of Dependence: Sociological Imperialism and Cultural Studies Resistance. Доклад пред Mellon Workshop on Sociology and Interdisciplinarity, София, 04.12. 2005
 75. Peircing Eco: Iconicity as Interpretive Procedure. Доклад пред конференцията ‘Iconicity in Discourse', София, 24.09.2005
 76. The Bulgarian Thing: Some Problems of Balkan Governance. Доклад пред семинара ‘Governance in New Europe', Гориция (Италия), 03.09.2005
 77. Литературоведският нихилизъм. Доклад пред конференцията ‘Ценностите на литературознанието', Институт по литература, София, 12. 2005
 78. Нацията на идеолога: Преброяване на населението в "Паисий". Доклад пред ‘Матрицата: Силата на подобието', годишна конференция на Факултета по славянски филологии на СУ "Св. Климент Охридски", София, 22.05.2005
 79. Ambiguous Voices: Some 19th c. Methods for Making the Bulgarian People Speak. Доклад пред конференцията ‘We the People' Workshop, организирана от Collegium Budapest, ноември 2004
 80. Остраностяването от семиотична гледна точка. Доклад пред конференцията ‘Проблеми, имена и школи в руското литературознание през ХХ в.', Институт по литература, София, 10.2003
 81. Staging the Balkans: Balkan presentations at the Columbian World's 1893 Exhibition. Доклад пред семинара ‘Visual Studies Today', Централноевропейски университет, Будапеща, 13.07.2003
 82. Какво е етнометодология. Доклад пред конференцията "Отвъд парадигмите", Институт по литература, София, 2002
 83. Образът според Лакан. Доклад пред конференцията ‘Отвъд парадигмите', Институт по литература, София, 2001
 84. Разногласието у Паисий. Доклад пред конференцията ‘Да мислим Другото: Образи, стереотипи, кризи', Общество за изучаване на ХVІІІ в., София, 11.2000
 85. За между-народното положение в литературата. ‘Коментар, интерпретация, възможности за четене', годишна конференция на Факултета по славянски филологии на СУ "Св. Климент Охридски", София, 05.2000
 86. Какво е литературата и какво от това. Доклад пред конференцията ‘Отвъд парадигмите', Институт по литература, София, 10.12.1999
 87. Първи стихотворци, или теорията на литературата на практика. ‘Краят на хилядолетието: Носталгии, раздели, надежди', годишна конференция на Факултета по славянски филологии на СУ "Св. Климент Охридски", София, 05.1999

Graduates and PhD

PhD:

Atanaska Madzharova, The University of Plovdiv, 2014-2017

Maria Delcheva, The University of Sofia, 2012-2015       

Bogdana Paskaleva, The University of Sofia, 2011-2014

Other Activities